Chương trình đào tạo

[2023] Kế hoạch rà soát, đánh giá, cập nhật chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng

Căn cứ Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024 của Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch rà soát, đánh giá và cập nhật CTĐT trình độ thạc sĩ ngành TC-NH, Kế toán và QTKD

Rà soát, cập nhật chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành TC-NH bao gồm
mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, nội dung chương trình đào tạo, phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá kết quả học tập góp phần nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, đáp ứng yêu cầu thực tế sử dụng nguồn nhân lực của các bên liên quan.
Rà soát, cập nhật đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo hiện hành theo hướng tăng tỷ lệ bài tập, thực hành, kiến tập doanh nghiệp, thực tập doanh nghiệp nhằm nâng cao vận dụng kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm

2023 -ThS Vien TCNH_ Kế hoạch rà soát, cập nhật CĐR và CTĐT năm 2023

Các tin liên quan