I. Chức năng của Viện Tài chính- Ngân hàng

Viện Tài chính – Ngân hàng có chức năng tổ chức đào tạo trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học, hoạt động tư vấn, hợp tác với bên ngoài về lĩnh vực Tài chính công, Tài chính doanh nghiệp và Ngân hàng theo các quy chế của Trường và quy định pháp luật hiện hành; phát triển nguồn nhân lực, quản lý công tác chuyên môn và quản lý sinh viên trong Viện.

II. Nhiệm vụ của Viện Tài chính- Ngân hàng:

1. Nhiệm vụ về đào tạo

a) Chủ trì xây dựng chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo ngành Tài chính, Ngân hàng;

b) Tổ chức đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung chủa Nhà trường;

c) Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo;

d) Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo trong việc xây dựng kế hoạch giảng dạy và theo dõi quá trình giảng dạy của Viện Tài chính – Ngân hàng theo các quy chế của Trường;

đ) Phối hợp với Phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra nội bộ trong việc kiểm định, đánh giá chất lượng của Viện Tài chính – Ngân hàng theo các quy chế của Trường;

e) Thực hiện việc xây dựng giáo trình, bài giảng và các học liệu khác cho các môn học được giao quản lý;

f) Hướng dẫn sinh viên năm cuối làm thủ tục đăng ký học phần, đăng ký học cải thiện, đăng ký thi lại và làm khóa luận tốt nghiệp; tổ chức thi, kiểm tra, chấm khóa luận, đồ án tốt nghiệp và đánh giá kết quả học tập của sinh viên do Viện đào tạo.

g) Các nhiệm vụ khác về đào tạo.

2. Nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học

a) Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Viện Tài chính – Ngân hàng; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh để gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh; chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và công nghệ.

b) Tổ chức và hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên; 

c) Tổ chức hội nghị, hội thảo, báo cáo chuyên đề, sinh hoạt khoa học cho cán bộ, giảng viên và sinh viên;

d) Quản lý nội dung, chất lượng nghiên cứu khoa học và công nghệ do Viện Tài chính – Ngân hàng tiến hành.

e) Các nhiệm vụ khác về nghiên cứu khoa học.

3. Nhiệm vụ về tổ chức dịch vụ tư vấn

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong nước, nước ngoài thực hiện dịch vụ tư vấn, dịch vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực Quản lý Tài chính công, Quản lý Tài chính doanh nghiệp và Ngân hàng theo các quy định hiện hành của Trường và quy định của pháp luật.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai dự án liên kết đào tạo về Tài chính – Ngân hàng với các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài theo các quy định hiện hành của Trường và quy định của pháp luật.

4. Nhiệm vụ về hợp tác với bên ngoài

a) Triển khai hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước, nước ngoài để phối hợp nghiên cứu khoa học công nghệ, nâng cao năng lực cho cán bộ, giảng viên của Viện Tài chính – Ngân hàng theo các quy định hiện hành của Trường và quy định của pháp luật.

b) Triển khai hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước, nước ngoài để hỗ trợ sinh viên ngành Tài chính, Ngân hàng do Viện quản lý trong quá trình học tập, thực tập nghề nghiệp và tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp với chuyên môn đào tạo theo các quy định hiện hành của Trường và quy định của pháp luật.

c) Triển khai hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước, nước ngoài để đào tạo về Tài chính, Ngân hàng và các lĩnh vực liên quan.

5. Các nhiệm vụ khác

5.1  Về công tác sinh viên

a) Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và đơn vị liên quan quản lý, đánh giá tình hình và kết quả rèn luyện các mặt của sinh viên; 

b) Hướng dẫn, giúp sinh viên tổ chức tham gia các hoạt động ngoại khóa nhằm tạo sân chơi lành mạnh để hỗ trợ học tập và góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho sinh viên.

c) Thực hiện công tác quản lý sinh viên (quản lý học tập, xét và đề nghị cấp học bổng, khen thưởng, kỷ luật, ngừng học, thôi học, cho chuyển khoa, đánh giá quá trình rèn luyện tư cách đạo đức và chuyên môn của sinh viên,…).

5.2. Về tổ chức quản lý và phát triển nguồn nhân lực

a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển các bộ môn trực thuộc Viện, kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên của Viện Tài chính – Ngân hàng theo các quy định hiện hành của Trường;

b) Quản lý khối lượng và chất lượng công việc của cán bộ, giảng viên của Viện Tài chính – Ngân hàng theo các quy định hiện hành của Trường;

c) Quản lý sử dụng nhân sự thuộc Viện theo các quy định hiện hành của Trường.

d) Phối hợp với các đơn vị chức năng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức và lao động hợp đồng thuộc Viện Tài chính – Ngân hàng.

5.3 Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.