Tuyển sinh

29/10/2021

[2021] BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 217 /QĐ-ĐHTNH-SĐH ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính-Ngân hàng Hà Nội)

Mục tiêu, Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng, theo Quyết định số: 217/QĐ-ĐHTNH-SĐH của Hiệu trưởng Trường Đại

22/04/2021

Thông báo tuyển sinh năm 2021-2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022 1. TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO – Hệ đào tạo Thạc sĩ chính quy có các chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng;

22/04/2021

Thông báo tuyển sinh năm 2020 -2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 – 2021   TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO – Hệ đào tạo Thạc sĩ chính quy có các chuyên ngành: Tài chính –

22/04/2021

Thông báo tuyển sinh năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI (Ký hiệu trường: FBU)   THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 – 2021