Các bộ môn trực thuộc Viện:

1. Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

Trưởng bộ môn: TS. Bạch Đức Hiển

SĐT: 0904.100.643

Email: bachduchien@fbu.edu.vn

Phó trưởng bộ môn: PGS,TS. Nguyễn Thị Liên

SĐT: 0913.588.244

Email: nguyenthilien@fbu.edu.vn

Phó trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Phương Nga

SĐT: 0915.219.864

Email: nguyenphuongnga@fbu.edu.vn

Các Học phần do Bộ môn Tài chính quản lý:

– Lý thuyết tài chính- tiền tệ

– Thị trường tài chính

– Tài chính quốc tế

– Quản lí tài chính công

– Thuế

– Hải quan

– Tài chính doanh nghiệp: Tài chính doanh nghiệp 1, TCDN 2, TCDN 3

– Tài chính công ty đa quốc gia

– Bảo hiểm

– Đầu tư tài chính

– Phân tích tài chính doanh nghiệp

– Định giá tài sản

 

2. Bộ môn Ngân hàng 

Trưởng bộ môn: ThS. Vũ Thị Thúy Hường

SĐT: 0982.070.766

Email: huongvtt@fbu.edu.vn

Phó trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

SĐT: 0904.040.782

Email: huyenntt@fbu.edu.vn

Các Học phần do Bộ môn Ngân hàng Quản lý

– Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại; Nghiệp vụ NHTM1; Nghiệp vụ NHTM2

– Thanh toán quốc tế và Tài trợ ngoại thương

– Kỹ năng thẩm định tín dụng

– Kỹ năng bán dịch vụ ngân hàng và quản lý QHKH

– Quản trị ngân hàng thương mại

– Quản trị rủi ro NHTM

– Quản trị chất lượng dịch vụ NHTM

– Kế toán Ngân hàng thương mại

– Kiểm toán nội bộ NHTM

– Ngân hàng Trung ương

– Kế toán Ngân hàng Trung ương