Chương trình đào tạo

KẾ HOẠCH V/V CHUẨN BỊ ĐÓN ĐOÀN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐẾN KHẢO SÁT SƠ BỘ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 05 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Để chuẩn bị cho khảo sát sơ bộ ngày 12/03/2024 của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài cơ sở giáo dục, Hiệu trưởng thông báo số 45/KH-ĐHTNH yêu cầu các đơn vị trực thuộc Trường triển khai thực hiên một số công việc như sau:

KH số 45. Vv chuẩn bị đón đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 05 CTĐT_0001

Các tin liên quan