Đào tạo

29/10/2021

[2021] BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 217 /QĐ-ĐHTNH-SĐH ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính-Ngân hàng Hà Nội)

Mục tiêu, Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng, theo Quyết định số: 217/QĐ-ĐHTNH-SĐH của Hiệu trưởng Trường Đại